Úplná pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže platná pro území České republiky a Slovenské republiky

(dále také „soutěž")


1. Pořadatel

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost USU Software, s.r.o., se sídlem Bezručova 17a, 602 00 Brno IČ:25322737.

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 20.11.2016 do 31.12. 2016 včetně, na území České republiky a Slovenské republiky.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky a Slovenské republiky (dále také „účastník"). V případě účasti osoby mladší 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce.

4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je vyplnění elektronického dotazníku, jež bude zveřejněn na internetových stránkách www.usu.cz/soutez. Dále je účastník soutěže povinen zadat své kontaktní údaje.
Výběr výherců bude probíhat na začátku následujícího roku, tedy v lednu 2017. Vyhrát může každý účastník, který odpoví na všechny otázky položené v dotazníku prostřednictvím webu www.usu.cz/soutez. Po skončení soutěže budou vylosováni 3 výherci, kteří budou o výhře informováni formou e-mailu.
Účastníci mohou soutěžit pouze jednou.

5. Výhra

Po celou dobu soutěže se kontakty z České republiky a Slovenské republiky shromažďují do jedné databáze. Vyplněná e-mailová adresa slouží jako unikátní identifikátor každého účastníka. Počítačem budou náhodně vylosováni 3 účastníci, kteří se stanou výherci. Počet výher je limitován na 3 ks.
Hlavní výhrou je elektronická čtečka knih Kindle.
Každý výherce obdrží výherní e-mail, který bude obsahovat informaci o výhře a jejím zaslání. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro soutěžícího, který byl následující v pořadí.
Výhry budou distribuovány nejpozději do 15. dnů po vyhlášení výsledků, a to na kontakty, které výherci zadají.
Maximální množství výhry na jednoho účastníka soutěže je 1 ks.
V případě vyčerpání výher je pořadatel povinen o této skutečnosti informovat na webových stránkách www.usu.cz/soutez.

6. Další podmínky

6.1 Výhry budou distribuovány poštou. Pořadatel neodpovídá za nedoručené, poštou poškozené nebo ztracené zásilky s výhrou. Pořadatel neodpovídá za případnou nefunkčnost elektronických komunikačních zařízení či elektronické nebo mobilní sítě.


6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.


6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.


6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.


6.5 Reklamovat závady na výhře není možné.


6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.


6.7 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním osobních údajů svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost USU Software, s.r.o. se sídlem Bezručova 17a, 602 00 Brno, IČ: 25322737. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 5 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, aby mu byla zaplacena peněžitá náhrada, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.


6.8 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, Praha 2) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.usu.cz/soutez v rámci vyhlášení výsledků soutěže.


6.9 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.usu.cz/soutez.


6.10 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.usu.cz.


6.11 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.


V Brně dne 1.11. 2016